Trang Ch? S?n Ph?m

logo-ASTMCh?ng nh?n ASTM

S?n ph?m Ton Chu ??t ch?ng nh?n ASTM

Đọc thêm...
 

khungtranchim

Khung tr?n chm

Tr?n chm l m?t b? ph?n c?a cng trnh gp ph?n bao che, cch m, cch nhi?t v ?? x? l nh?ng khi?m khuy?t trong xy d?ng trang tr n?i th?t. H? th?ng khung tr?n chm s? ???c bao ph? b?ng t?m th?ch cao bn ngoi sau khi cng trnh hon thi?n.

Đọc thêm...
 

khungtrannoi

Khung tr?n n?i

Tr?n n?i l m?t b? ph?n c?a cng trnh c tc d?ng bao che, cch nhi?t v trang tr n?i th?t. H? th?ng khung tr?n n?i s? th?y ???c khung vi?n ph?i v?i t?m tr?n tr??c v sau khi cng trnh hon thi?n.

Đọc thêm...
 

khungvachngan

Khung vch ng?n

T?m th?ch cao k?t h?p v?i h? th?ng khung x??ng v ph? ki?n s? t?o ra cc vch ng?n dng trong xy d?ng v trang tr n?i th?t.

Đọc thêm...
 


?ng d?ng c?a s?n ph?m

Phng khch
Phng ng?
Phng tr?
Nh b?p
Nh t?m
V?n phng
Trung tm TM