Trang Ch? S?n Ph?m Khung tr?n chm

Tr?n chm l m?t b? ph?n c?a cng trnh gp ph?n bao che, cch m, cch nhi?t v ?? x? l nh?ng khi?m khuy?t trong xy d?ng trang tr n?i th?t. H? th?ng khung tr?n chm s? ???c bao ph? b?ng t?m th?ch cao bn ngoi sau khi cng trnh hon thi?n.

hinh tran chim

C?u t?o:

 • Thanh chnh: l thanh ch?u l?c chnh ???c treo ln tr?n b?ng cc c?m ty treo ho?c t?ng ??.

 • Thanh ph?: l thanh ???c lin k?t v?i thanh chnh v ti?p xc tr?c ti?p v?i t?m tr?n.

 • Thanh vi?n t??ng: l thanh ???c lin k?t gi?a t??ng ho?c vch v?i thanh chnh v ph?.

 • T?mth?ch cao: cc t?m tr?n s? ???c lin k?t v?i cc thanh chnh, ph? v thanh vi?n t??ng ph? h? khung x??ng t?o thnh b? m?t tr?n.

 • Ph? ki?n: Dng ?? lin k?t cc thanh v t?m tr?n v?i nhau t?o thnh h? tr?n chm hon ch?nh.

?u ?i?m:

 • Tr?ng l??ng nh?, cch m, cch nhi?t, ch?ng chy.

 • D? c?t ghp u?n cong theo nhi?u hnh d?ng khc nhau.

 • D? k?t h?p v?i cc lo?i t?m thng th??ng.

 • D? k?t h?p v?i cc lo?i ?n trang tr.

 • Ph h?p v?i m?i thit k?.

 • Thn thi?n v?i mi tr??ng.

 

?ng d?ng c?a s?n ph?m

Phng khch
Phng ng?
Phng tr?
Nh b?p
Nh t?m
V?n phng
Trung tm TM