Trang Ch? S?n Ph?m Khung vch ng?n

T?m th?ch cao k?t h?p v?i h? th?ng khung x??ng v ph? ki?n s? t?o ra cc vch ng?n dng trong xy d?ng v trang tr n?i th?t.

hinh vach nganC?u t?o:

 • Vch g?m h? khung bn trong v ?p t?m bn ngoi.

 • H? khung g?m khung ??n, khung ?i, v khung so le.

 • H? khung:

  • G?m thanh ??ng, c ??c l? ?? lu?n dy ?i?n, v thanh ngang. Thanh ngang c kch th??c l?n h?n thanh ??ng.

  • Thanh ngang ???c l?p pha trn (st tr?n) v pha d??i (st sn) c?a thanh ??ng.

 • T?m ???c ?p ? 2 m?t khung, g?m 1 ho?c nhi?u l?p cho m?i m?t.

 • T?m th?ch cao ???c l?p ??t so le nhau theo chi?u ngang ho?c d?ng ??ng v ???c b?t vt vo khung.

 • M?t l?p bng th?y tinh (glasswool) ho?c s?i khong (rockwool) vo gi?a 2 t?m th?ch cao ?? t?ng tnh cch m ho?c cch nhi?t.

?u ?i?m:

 • Nh? h?n t??ng g?ch.

 • C? ??ng, d? dng l?p rp, tho d? v s?a ch?a.

 • Cch m, cch nhi?t, ch?ng chy t?t.

 • Ti?t ki?m th?i gian thi cng, chi ph ??u t?.

 

?ng d?ng c?a s?n ph?m

Phng khch
Phng ng?
Phng tr?
Nh b?p
Nh t?m
V?n phng
Trung tm TM