Trang Ch? Gi?i Thi?u

201361216157274Gi?i thi?u doanh nghi?p

Thnh l?p vo n?m 1995, Ton Chu l m?t trong nh?ng ??n v? ??u tin v? s?n xu?t v cung c?p cc s?n ph?m khung tr?n.

Đọc thêm...
 

online-businessQu trnh pht tri?n

Qua qu trnh ho?t ??ng, DNTN Ton Chu ngy cng l?n m?nh v?i nh?ng s?n ph?m uy tn, ch?t l??ng ???c s? d?ng trn kh?p 64 t?nh thnh.

Đọc thêm...
 

for hinhanh 14

Quy m s?n xu?t

M?i s?n ph?m c?a Ton Chu ??u ???c s?n xu?t theo quy trnh v c kh? n?ng ?p ?ng nhu c?u trong n??c. V?i s? m?ng v t?m nhn c?a mnh, Ton Chu mong mu?n s?n ph?m c?a mnh ?p ?ng t?t nh?t nh?ng yu c?u c?a khch hng.

Đọc thêm...
 


?ng d?ng c?a s?n ph?m

Phng khch
Phng ng?
Phng tr?
Nh b?p
Nh t?m
V?n phng
Trung tm TM