Trang Ch? Tin T?c
Thứ hai, 09 Tháng 3 2015 07:41

Theo quan ?i?m ?ng, phng khch l ??i di?n c?a ngi nh, ph?n chi?u c tnh v phong cch s?ng c?a gia ch?. Do v?y, khi ti?n hnh thi?t k? phng khch c?n ??c bi?t ch , bn c?nh b? tr n?i th?t, n?u h? t??ng vch v tr?n ???c x? l sng t?o s? l ?i?m nh?n ?n t??ng cho ton b? khng gian.

Đọc thêm...
 
Thứ sáu, 10 Tháng 10 2014 08:30

T?o n?i th?t ??p v?i th?ch cao

V?i l?i th? uy?n chuy?n, s?c s?o trn t?ng chi ti?t, h? th?ch cao l l?a ch?n hng ??u cho ?ng d?ng trong trang tr n?i th?t tr?n v vch ng?n.

Đọc thêm...
 
Thứ tư, 08 Tháng 10 2014 08:39

T??NG TH?CH CAO CHI?M CH? T??NG G?CH

T? nhi?u th?p nin tr? l?i ?y, h?u h?t cc qu?c gia trn th? gi?i ? d?n thay lo?i v?t li?u t??ng th?ch cao thay cho t??ng g?ch truy?n th?ng trong thi?t k? xy d?ng.

Đọc thêm...
 
Thứ bảy, 04 Tháng 10 2014 03:39

Tr?n th?ch cao cho ngi nh hi?n ??i

Vi?c s? d?ng ?ng v ph h?p lo?i v?t li?u ny c ngh?a quan tr?ng gip tr?n th?ch cao v?a ??m b?o ???c c? yu c?u v? k? thu?t v m? thu?t, c tc d?ng ch?ng chy, ch?ng ?n v ch?u nhi?t t?t.

Đọc thêm...
 
Thứ bảy, 04 Tháng 10 2014 03:26

?u v nh??c ?i?m c?a tr?n th?ch cao

Th?ch cao l v?t li?u ???c s? d?ng nhi?u trong trang tr n?i th?t hi?n ??i. Tnh th?m m? cao v m?u m ?a d?ng chnh l ?u ?i?m c?a tr?n th?ch cao.

Tr??c ?y, ngo?i tr? tr?n ?c th?t, tr?n nh th??ng ???c lm b?ng vn p, dn simili, carton ho?c ?c gi? b tng. Cc ch?t li?u ny th??ng t m?u m v khng s?c s?o. V v?y hi?n nay, m?i ng??i th??ng chu?ng s? d?ng tr?n th?ch cao cho ngi nh c?a mnh.

Đọc thêm...
 


Trang 1 / 2

?ng d?ng c?a s?n ph?m

Phng khch
Phng ng?
Phng tr?
Nh b?p
Nh t?m
V?n phng
Trung tm TM